Hauklandstranda

Hauklandstranda ligger cirka midt i Lofoten og er blant de meste kjente strendene. Tidligere har stranden blitt kåret til Norges beste strand. Den ligger omtrent 10 minutters kjøretur unna Leknes, på nordsiden av Vestvågøy.

Hauklandstranda kart

Praktisk informasjon

Hauklandstranda er statlig sikret friluftsområdet. Her kan du parkere enkelt med bilen rett ved stranden, der parkeringsplassen har et øvre og nedre plan hvor det foreligger en høydebegrensning. Parkeringen er i all hovedsak gratis, men besøkende oppfordres til å betale gjennom den frivillige betalingsordningen. Midlene brukes til å bevare og vedlikeholde området til glede for alle besøkende.

Ved stranden finner du også Haukland Beach Cafe (11.00 til 17.00 / jun-sep), toaletter (kr 20,-), avfallsstasjoner, flere aktivitetstilbud og et teltområde. Camping er ikke tillatt og defineres som oppsetting av større telt, eller plassering av bobil/campingvogn. Å telte vil si å sette opp vandretelt o.l. for kortere perioder.

Bildeforklaring (fullstending kart her):
Rødt: Teltforbud
Grønt: Teltplass (telte inntil 2 døgn)
Oransje: Camping forbud, men du kan telte jamfør friluftsloven

Rasfare: Under fjellet «Mannen» ligger det en gresslette og deler av den nedre parkeringsplassen. Dette området er innenfor et område hvor det er fare for ras. Her er det også satt opp et skilt som skal informere om faren.

Utvikling i området (2023): Det foregår diverse anleggsvirksomhet i området i påvente av et nytt og moderne servicebygg med tilhørende utvidet parkeringsplass. Les mer om planen for servicebygget her.

Hauklandsstranda sett fra Mannen

Et fantastisk kulturlandskap

I området Uttakleiv/Haukland/Vik jobber beitedyrene hardt for både innbyggere og turister. Her ligger nemlig en kalkrik grunn som er en ypperlig naturbeitemark hvor beitedyrene liker seg godt. Innsatsen de gjør sørger for at naturtypen består og i fjellsidene gjør beitedyrene en viktig jobb for å hindre gjengroing av de gressdekte fjellsidene.

Gården Haukland, som har gitt navnet til stranden, har gjennom historien blitt skrevet på forskjellige måter: Hawkland, Haukland, Huckland, Huchland, Hochland, Nedrehougland og Øwherhougland. Og i følge «Rygh» stammer nanvet tildels fra fuglenavnet Haukr og elvenavnet Hauka. Gården ligger lunt til hvor fjell på tre sider skjermer for vind og vær med et jordsmonn gir årviss bra grøde. (Kilde: Eldar S. Andersen, Uttakleiv)

I området rundt Hauklandstranda finner du flotte turstier opp både Mannen og Himmeltinden. Og ikke langt unna mot nord-vest ligger Uttakleiv, og med Offersøykammen til sør, som også er flotte steder på yttersida av Vestvågøy.