Lofotodden Nasjonalpark

Lofotodden nasjonalpark ligger i sin helhet langs yttersida (vestsiden) av Moskenesøya. Nasjonalparken er Norges yngste nasjonalpark (vernet i 2018), og er med sine 99 kvadratkilometer Norges fjerde minste nasjonalpark.

Lofotodden huser noe av det mest dramatiske landskapet vi har i Lofoten. Spisse og forvitrende tinderekker er omgitt av åpne havområder og trange fjorder. De kritthvite sandstrendene og det asurblå havet langs yttersiden danner mektige kontraster til det storslagne fjellandskapet.

Ingen andre fjellplanter finnes høyere til fjells i Norge enn issoleia.

Hvorfor er Lofotodden en nasjonalpark?

En nasjonalpark er et større sammenhengende naturområde som er vernet på grunn av spesielle naturkvaliteter. Lofotodden har landskaps- og naturtyper som ikke finnes i andre norske verneområder. Her finnes særpregete og unike landskap med smale, høye tinderekker omgitt av åpne havområder og dype fjorder.

Nasjonalparken er et viktig leveområde for havørn, kongeørn og flere truede sjøfuglarter. Langs kysten lever flere sjøpattedyr. Til tross for en næringsfattig og ensartet berggrunn, finnes det områder med en interessant flora, særlig tilknyttet strandflaten og områder hvor det tidligere har vært skjøtsel og bosetning. Hulemalerier og gamle bosetninger vitner om at Lofotodden har vært preget av menneskelig virke så langt tilbake som til steinalderen.

Foto: På bildet ser du blomsten Issoleie (Ranunculus glacialis), som er en av mange arter i nasjonalparken. Ingen andre fjellplanter finnes høyere til fjells i Norge enn issoleia.  

Turgåere med hund - Kvalvika i bakgrunnen

Ferdselsråd

Allemannsretten gjelder også i Lofotodden nasjonalpark. Du kan ferdes fritt, og sette opp telt hvor du vil. Men husk at med allemannsretten gjelder også noen plikter.

Du er naturens gjest når du besøker nasjonalparken. Vis hensyn når du er på besøk, slik at dyr og planter ikke blir skadet eller forstyrret, og forlat naturen slik du selv ønsker å finne den.

  • Det er ikke tillatt å bruke drone. Les vår droneguide her.
  • Ta med deg all søppel ut igjen. Toalettavfall skal håndteres slik at det ikke er til sjenanse for andre turgåere.
  • Unngå slitasje og følg stien. Det er bare lov til å sykle på enkelte tilrettelagte stier. På grunn av sårbar natur er det ikke tillatt å sykle på stien mellom Torsfjorden og Kvalvika og stien mellom Bunesfjorden og Bunessanden.
  • Dersom du skal fyre bål, bruk faste bålplasser eller selve sandstranden. Ikke fyr direkte på vegetasjon eller svaberg.
  • Husk generell båndtvang i Norge fra 1. april til 20. august. I områder med husdyr kan båndtvangperiode være lengre.

Les alt om ferdselsråd på hjemmesiden til Lofotodden nasjonalpark her.

Foto: Jon Olav Larsen. Her ser du turgåere med Kvalvika i bakgrunnen. Hunden skal selvfølgelig få lov til å være med, men må holdes i bånd når det er sau i området og under hekke- og yngletiden.

Besøkssenter Lofotodden nasjonalpark

Vil du lære mer om Lofotodden nasjonalpark? Kom gjerne innom besøkssenteret som ligger sentralt plassert på Reine. Her finner du en flott utstilling som tar deg med på en reise inn i Lofotodden Nasjonalpark.

Adresse: Kirkeveien 52, 8390 Reine

Besøkssenteret har åpent hele året, men åpningstidene endres ut fra sesong:

  • 20.juni – 31.august: mandag – søndag 09.00 – 20.00
  • 01.september – 19.juni: mandag – søndag 10.00 – 17.00

Krykkje (Rissa tridactyla)

Krykkje er en mellomstor måsefugl som
hekker i koloni i bergvegger.
Krykkja er i norsk rødliste
oppført som sterk truet (EN).

Lofotodden nasjonalparkstyre

Lofotodden nasjonalparkstyre er forvaltningsmyndighet i nasjonalparken. Det er ansatt en nasjonalparkforvalter som er underlagt nasjonalparkstyret, og som står for den daglige driften av nasjonalparken.

Les mer om Lofotodden nasjonalparkstyret her: https://www.nasjonalparkstyre.no/Lofotodden/

Les mer om verneformålet her: https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2018-06-22-1001?q=lofotodden

Les mer om Norges Nasjonalparker her: https://www.norgesnasjonalparker.no/

Gåtur med kvalvika i bakgrunnen

Foto: Jon Olav Larsen