Lofotodden Nasjonalpark

Lofotodden Nasjonalpark ble offisielt åpnet 9. juni 2019, og er den 40. og nyeste nasjonalparken i Norge. Nasjonalparken ligger i sin helhet på Moskenesøya vest i Lofoten, og har et areal på 99 kvadratkilometer, hvorav 86 kvadratkilometer er land- og 13 kvadratkilometer er sjøareal. Nasjonalparken ligger i kommunene Moskenes og Flakstad.  

Lofotodden Nasjonalpark

En nasjonalpark er et område som er vernet på grunn av spesielle naturkvaliteter. Lofotodden har landskaps- og naturtyper som ikke finnes i andre norske verneområder, med sitt særpregete og unike landskap med smale, høye tinderekker omgitt av åpne havområder og dype fjorder. Formålet med nasjonalparken er å bevare et stort naturområde som inneholder et særegent naturmangfold med særlig vekt på landskap uten tyngre naturinngrep, naturtyper, arter og geologiske forekomster. 

Miljødirektoratet forteller mer om Nasjonalparken her, og Wikipedia har noen faktaopplysninger her som kan være verdt å få med seg. Dessuten, har Miljødirektoratet en oversikt over alle nasjonalparker i Norge her

Restriksjoner/Hva er lov?

Allemannsretten gjelder innenfor Lofotodden nasjonalpark. Vanlig friluftsliv, bær- og soppsanking, og jakt og fiske kan utøves som utenfor parken. Du kan bruke trevirke til bålbrenning, men gamle/døende trær må få stå urørt da disse er viktige leveområder for insekter, fugler, lav og sopp. Husk også at det er et generelt bålforbud i perioden 15. april – 15. september.

Organiserte turer og større arrangementer kan kreve særskilt tillatelse fra forvaltningsmyndighet. Arrangør må god tid i forkant av planlagte tur ta kontakt med forvaltningen for å få dette avklart. 

Lofotodden er vernet mot støy. Bruk av droner, modellfly eller lignende er forbudt. Motorferdsel til lands, på innsjø og i luften under 300 meter fra bakken er forbudt. 

Sett ingen spor! Søppel skal ikke legges igjen i naturen, uavhengig av om området er vernet eller ikke. Søppel skal tas med ut igjen og kastes i søppelbøtta. Toalettavfall skal håndteres slik at det ikke er til sjenanse for andre turgåere.

Forvaltningsmyndighet

Forvaltningsmyndighet Lofotodden Nasjonalparkstyre er forvaltningsmyndighet i nasjonalparken. Det er ansatt en nasjonalparkforvalter som er underlagt nasjonalparkstyret, og som står for den daglige driften av nasjonalparken.

Verneforskriften: https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2018-06-22-1001 

Var dette nyttig?

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle henvendelser, men kan dessverre ikke svare deg.